Daklicht. Foto: Brussel Mobiliteit

Brussels parlement keurt nieuwe taxiwetgeving goed

Daklicht. Foto: Brussel Mobiliteit

Na 27 jaar heeft Brussel eindelijk een nieuwe taxiwetgeving. Het Brussels parlement heeft de nieuwe taxi-ordonnantie goedgekeurd. Daarmee wordt een belangrijke belofte van het Brusselse regeerakkoord nagekomen, vindt Brussels minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse minister-president is tevreden dat het Brussels parlement groen licht gaf voor de nieuwe taxiwetgeving. “Het was absoluut nodig de ordonnantie van 27 april 1995 te vervangen door een nieuwe bijgewerkte regelgeving die aangepast is aan de hedendaagse uitdagingen van de taxidiensten”, zegt minister-president Rudi Vervoort. “De nieuwe ordonnantie, waarover met alle spelers in de sector uitvoerig overleg is gepleegd, bevat enkele belangrijke verbeteringen die een nieuwe dynamiek voor het Brusselse personenvervoer op gang moeten helpen brengen met het oog op een betere mobiliteit.”

Eengemaakte taxisector

Daartoe is in de nieuwe ordonnantie bepaald om de klassieke taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur samen te brengen binnen een eengemaakte taxisector. “De basisvereisten zijn namelijk voor alle chauffeurs en exploitanten dezelfde”, zegt Vervoort. “Het zal op basis van de nieuwe regelgeving echter mogelijk zijn om de taxidiensten te diversifiëren en ze zodoende af te stemmen op de verschillende behoeften van de gebruikers. De Brusselse taxidiensten zullen worden onderverdeeld in ”standplaatstaxi’s”, die visueel herkenbaar zijn en tegen een vast tarief op een voorbehouden standplaats langs de openbare weg genomen kunnen worden. Verder ook ”straattaxi’s”, die vooraf gereserveerd moeten worden via een erkende reserveringstussenpersoon. Die tussenpersoon zal mogen werken met door het Gewest gereguleerde dynamische tarieven.”

Ceremoniële taxi’s

Tot slot ook “ceremoniële taxi’s”, die ingezet worden voor vervoer bij evenementen, zoals huwelijken of congressen. Deze taxidiensten moeten gereserveerd worden op basis van een vooraf opgestelde schriftelijke overeenkomst. “Zij dienen tegen een reglementair tarief te worden verleend voor een op voorhand bepaalde duur van minstens drie achtereenvolgende uren”, zegt Vervoort. “Het aantal toegelaten taxivoertuigen die hun diensten in het Brussels Gewest mogen aanbieden, blijft, net als vandaag, onderworpen aan een numerus clausus om een overaanbod van operatoren te vermijden. Zoiets zou namelijk leiden tot teveel concurrentie, wat dan weer ten koste gaat van de kwaliteit en de veiligheid van de dienstverlening en van de gebruikers.”

Reserveringsplatformen

Er zijn bepalingen over de reserveringsplatformen opgenomen in de regelgeving. De erkenning van de reserveringstussenpersonen, die tot op heden niet onder de gewestelijke regelgeving vielen, is een van de grote nieuwigheden die de ordonnantie invoert. “Zij zullen voortaan moeten voldoen aan voorwaarden op het vlak van zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit”, zegt Vervoort. “Zo zal een erkenning door het Gewest vereist zijn om diensten als reserveringstussenpersoon te mogen aanbieden. Vermits bepaalde spelers een belangrijke rol vervullen in de keten van de dienstverlening, is het essentieel om ze te reguleren.”

Geen verplichting 

Zo bepaalt de nieuwe ordonnantie dat een reserveringstussenpersoon (platform, telefooncentrale, enz.) door het Gewest erkend moet zijn, enkel ritten mag toewijzen aan exploitanten en chauffeurs die een vergunning hebben om in Brussel te werken en chauffeurs en exploitanten niet mag verplichten tot exclusieve samenwerking. De reserveringstussenpersonen moeten zich tot slot houden aan de gewestelijke regelgeving in verband met de tarifering. Zij moeten ook blijk geven van transparantie door het Gewest bepaalde gegevens en informatie te bezorgen.”

Natuurlijke personen

De nieuwe taxivergunningen worden alleen nog maar uitgereikt aan natuurlijke personen en mogen niet meer worden overgedragen. Dat moet de plaats van de exploitant-chauffeurs, die de overweldigende meerderheid van de huidige exploitanten uitmaken, versterken en speculatie met vergunningen tegengaan. De houders van de nieuwe vergunningen zullen hun activiteit echter wel via een rechtspersoon kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld om voertuigen aan te kopen, chauffeurs aan te werven, enz.).

Automatische omzetting

Om de overgang naar de nieuwe regelgeving voor de bestaande spelers zo vlot mogelijk te laten verlopen, is voorzien in de automatische omzetting van de huidige taxi’s in standplaatstaxi’s en in een begeleidingssysteem voor de Brusselse aanbieders van VVB-diensten die straattaxidiensten wensen aan te bieden. De huidige Brusselse verhuurders van voertuigen met chauffeur die zich kandidaat willen stellen om straattaxidiensten aan te bieden, kunnen daartoe binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van de ordonnantie bij Brussel Mobiliteit gewoon een verklaring indienen. Gedurende die periode kunnen ze alvast als straattaxi rondrijden.

Bekwaamheidsattesten

De uitreiking van de vergunning volgt dan binnen de zes maanden, op voorwaarde dat de aanvraag voldoet aan de regels van de ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten. Ook tijdens die zes maanden zullen de kandidaat-aanbieders van straattaxidiensten hun zaak kunnen blijven exploiteren. Het administratieve beheer wordt zowel voor de spelers in de taxisector als voor het gewestbestuur vereenvoudigd. Zo zullen de aan de chauffeurs uitgereikte bekwaamheidsattesten voortaan voor onbepaalde duur geldig blijven. De Brusselse regering werkt momenteel aan de uitvoeringsbesluiten en zal daarover in de volgende weken met alle betrokkenen overleg opstarten

Moderniseren

In de vorige legislatuur deed toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet (one.brussels) reeds een voorstel om de regelgeving van de sector te moderniseren. Het dossier kwam toen in een impasse terecht, waardoor er maar liefst 6 jaar tijd verloren is gegaan. Nochtans zijn veel elementen en principes van het taxiplan dat vandaag goedgekeurd werd, rechtstreeks overgenomen uit het voorstel van Pascal Smet. Ondanks het lange proces, is one.brussels vooral blij dat de nieuwe taxi-ordonnantie eindelijk een feit is. “En dat zowel de traditionele taxisector als de chauffeurs die rijden via een applicatie nu een evenwaardige plek in Brussel krijgen”, zegt parlementslid Els Rochette (one.brussels).

Belangrijke details

Toch zijn er veel belangrijke details die nog niet in de ordonnantie zijn opgenomen. Deze worden pas binnenkort in een uitvoeringsbesluit vastgelegd. Het zullen deze uitvoeringsbesluiten zijn die bepalend zijn voor de kwaliteit van het nieuwe taxiplan.  “We kijken met spanning uit naar de uitvoeringsbesluiten, waar er nog veel belangrijke knopen zullen moeten worden doorgehakt”, zegt parlementslid Els Rochette (one.brussels). “Haalbare cursussen, vereenvoudigde procedures voor chauffeurs met een Waalse of Vlaamse licentie, het aantal toegelaten taxi’s in Brussel en duidelijke tarieven zijn slechts enkele van de cruciale punten die in die uitvoeringsbesluiten absoluut aangepakt moeten worden. Zo zijn taxi’s, naast een belangrijk vervoersmiddel, ook een grote kans voor de tewerkstelling in ons gewest. Zeker voor nieuwkomers en mensen met een lage scholingsgraad. De examens voor nieuwe chauffeurs moeten daarop voorzien zijn. De taalvereisten zijn vandaag voor veel mensen onhaalbaar en ook de cursus studeren in het Frans of Nederlands is niet evident. Verder kunnen we niet verlangen dat chauffeurs nog de volledige kaart van Brussel en het stratenplan van buiten kennen. Met alle hedendaagse technologieën, is dat niet meer van deze tijd.”

Chauffeurs met Vlaamse en Waalse licenties

Chauffeurs die al in het bezit zijn van een Vlaamse of een Waalse licentie, maar in Brussel rijden, moeten makkelijk en snel kunnen overschakelen naar een Brusselse vergunning, vindt Rochette. “Via vereenvoudigde procedures moeten we ervoor zorgen dat hun know how niet verloren gaat, want Brussel heeft deze chauffeurs hard nodig om alle Brusselaars en bezoekers vlot naar hun bestemming te brengen”, zegt ze. “Wat de veiligheid van gebruikers betreft wordt de lijst van de zedelijkheidsvoorwaarden waar chauffeurs aan moeten voldoen uitgebreid. Een veroordeling van seksisme, discriminatie, racisme en xenofobie wordt toegevoegd en is een heel goede zaak. In de commissie pleit ik expliciet om ook de discriminatie ten opzichte van LGTBQI+-personen toe te voegen aan die voorwaarden.  Transpersonen of homo -en lesbische koppels voelen zich vaak niet welkom in de taxi’s. Ik heb begrepen dat dit kan toegevoegd worden, van zodra de wetgeving hierover ook veranderd is. De gebruiker moet centraal staan. De uitvoeringsbesluiten zullen dus zeer bepalend zijn. De komende maanden zal daar uitgebreid op verder gewerkt worden, zodat de regelgeving voor alle chauffeurs eerlijker wordt en de dienstverlening aan de reiziger kwaliteitsvoller.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.